آغاز نخستین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج در کردستان